Menu

(Left to right): Rajeev Suri, Desh Sharma, Subhashini (Subha) Valvalkar, Chandana Tripathy, Nivedita Parachur, Umang Shah, Dharam Kaushik, Sridhar Beeram
(Left to right): Rajeev Suri, Desh Sharma, Subhashini (Subha) Valvalkar, Chandana Tripathy, Nivedita Parachur, Umang Shah, Dharam Kaushik, Sridhar Beeram

EXECUTIVE COMMITTEE PRESIDENT
Nivedita Parachur
parachurnivedita@gmail.com

SECRETARY
Sridhar Beeram
sribeeram@yahoo.com

EC – San Antonio
Chandana Tripathy
Desh B. Sharma
Dharam Kaushik
Shashi Mittal
Subhashini Valavalkar

PRESIDENT ELECT
Umang Shah
uscardio@yahoo.com

TREASURER
Rajeev Suri
surirajeev@hotmail.com